Lê Ba diễn ngâm
 
     

 

   
Một ngày lạnh nước người không tri kỷ,
Ta vỗ án hét thành ca chính khí.
Đông thê thê như gió thổi u hồn,
Thấu buốt tận lòng người trong cốt tủy. 

Lòng sống chết buồn vui bừng nổi dậy,
Thoát lăm le như giục người chọn lấy,
Năm nghìn năm làn máu nóng dạt dào,
Sóng lớp lớp rượu ba tuần thuở ấy.

Tiếng vang vang như thần kêu quỷ hét,
Trời ngập ngập như quân reo tướng thét 
Gọi quá khứ vị lai những u hồn
Muôn nghìn đời linh thiêng không sống chết.

Nước Mê Linh trăng thu còn vằng vặc,
Sông Bạch Đằng sóng vỗ thuyền cắc cắc.
Non Chi Lăng gió cuốn rừng đao cung
Gò Đống Đa xương người phơi man mác.

Thưở Sát Thát chàm vai thề đầu mất, 
Ngày Bình Ngô nổi cờ không khuất tất.
Khi Cần Vương nhổ mặt lũ gian hùng,
Lúc cứu quốc lòng bôn ba uất uất.

Thà làm ma nước Nam hơn vua Bắc,
Đầu chẳng còn quyết không đương cắt tóc.
Lửa đốt mình cho trọn nợ non sông,
Dây thắt cổ cho tròn trung xã tắc.

Muôn nghìn đời linh thiêng không sống chết,
Những anh hồn xưa, nay, mai oanh liệt,
Mở nguồn sống xưa, nay, mai nước nòi,
Muôn nghìn đời dạt dào chính khí Việt.

Chính khí Việt suốt đất trời bàng bạc,
Chính khí Việt trong máu người Hồng Lạc.
Gió thê thê quất dậy hồn phục hưng
Gươm Vạn Thắng cứu nước nòi giết giặc.

Chính khí Việt là hồn gươm Vạn Thắng, 
Thép tôi với máu đào hun lửa nóng,
Và Đại Việt muôn năm! cả toàn dân
Vượt đau nhục nên sống còn hùng tráng.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Vượt đau nhục nên sống còn hùng tráng.

Lý Đông A

Liễu Châu 1942

 
 

 

Sơ lược tiểu sử.

          Thái Dịch Lý Đông A tên thật là Nguyễn Hữu Thanh, sinh ngày 1 tháng 11 năm 1920,  tuổi Canh Thân, mệnh Mộc, tại tỉnh Hà Nam. Ông thông hiểu về  Dịch Lý,  Phật Học và Lịch Sử, v.v... khi mới 16 tuổi. Theo lời kể, ông được linh quang thần nhập thể vào lúc 16 tuổi, nên được khai mở trí tuệ: đọc rất mau, thâu tóm tư tưởng rất lẹ. Ông phát nguyện noi gương Anh Hùng Nòi Giống Việt hiến trọn đời cho công cuộc cách mạng cứu nước giữ nòi ở tuổi chưa tròn 17.
 
Năm 1942, Ông đến thư viện Liễu Châu (Trung Hoa) để kiểm lại các sách viết về triết học, lịch sử, xả hội,  khoa học Tây Phương và Đông Phương, nghiên cứu địa lý Trung Hoa, đồng thời khảo sát thêm về lịch sử và văn minh Việt.
 
Lý Đông A khai triển văn hóa và truyền thống dân tộc kết hợp với các suy tư về sự kết cấu xã hội nhân loại và xã hội tự tính để lập thuyết. Một cách giản lược, lấy người làm trục, căn bản triết lý của chủ nghĩa Duy Dân có ba bình diện là ba thành phần biện chứng đưa đến một quan điểm thống nhất, đại đồng, chân xác về người:

- Vũ trụ: duy nhiên, vô nguyên.
- Nhân loại: duy nhân, nhất nguyên.
- Dân tộc: duy dân, đa nguyên tương đối.
 
* Thái Dịch Lý Đông A được kể là một trong số ít triết gia Việt Nam , một nhà cách mạng nhân bản xã hội, một nhà chính trị đạo đức, một nhà đại thi hào của dân tộc.

( Trích dẫn từ Gió Đáy và những tài liệu riêng của Việt Nam Cách Mệnh Duy Dân Đảng ).
 
 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~