Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm,
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.
-LTK-